Zmiany w gospodarce

Względny spadek znaczenia krajów ekonomicznie nierozwiniętych jako obszarów wywozu kapitału wynika z szeregu zmian w gospodarce światowej kapitalizmu po II wojnie światowej, a w szczególności jest rezultatem konsekwencji, jakie do wymiany międzynarodowej wprowadziły procesy rozwoju sił wytwórczych, dokonująca się rewolucja naukowo-techniczna. Nadały one nowego znaczenia powiązaniom ekonomicznym między krajami wysoko rozwiniętymi, zmieniając m.in. kierunki geograficzne […]

Zarzadzanie pasywami

Przed 1960 r. zarządzanie pasywami było dość zrównoważonym zajęciem: w większości banki uznawały swoje zobowiązania za stałe i starały się jedynie optymalnie zestawiać aktywa. Nacisk na zarządzanie aktywami wynikał z dwóch głównych powodów: po pierwsze, ponad 60% funduszy bankowych pochodziło z depozytów czekowych (na żądanie), które obowiązywał prawny zakaz wypłacania odsetek. Banki nie mogły aktywnie […]

Zaniechanie dzialan

W tym momencie jedynym logicznym krokiem, na jaki mogły zdecydować się organa nadzorujące S&L – Federal Home Loan Bank Board oraz będący jego jednostką pomocniczą odpowiedzialną za ubezpieczanie depozytów Federal Savings and Loans Insurance Fund (FSLIC) (obydwa obecnie zniesione), było zamknięcie niewypłacalnych S&L. Zamiast tego instytucje te stanęły na stanowisku administracyjnego zaniechania (regulatory forbearance), powstrzymując […]

Zalety i wady

Główną zaletą dowodu opartego na modelu cząstkowym w porównaniu z dowodami strukturalnymi jest to, że nie nakłada on żadnych ograniczeń co do sposobów oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy znamy wszystkie mechanizmy transmisyjne, lepiej uda nam się ocenić pełny wpływ M na Y, sprawdzając, czy zmiany F są ściśle skorelowane ze […]

Zalety i wady kontraktow

Zaletą kontraktów forward jest ich elastyczność, uzależniona od potrzeb stron zawierających transakcję. Oznacza to, że instytucja taka jak First National jest w stanie w pełni zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej związanym z wybranymi papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jej portfolio, dokładnie tak jak w naszym przykładzie. Kontrakty forward mają poza tym dwie istotne wady, […]